عضو شورای شهر تهران در جلسه دیروز شورای شهر به انتقاد از عملکرد زاکانی در شهرداری پرداخت و گفت: با مردم لجبازی نکن آقای زاکانی آشغال مردم را خوب جمع کن. وظیفه شما جمع‌آوری آشغال مردم است.  مهدی اقراریان افزود: از کودکان دیگر کشورها می‌گوییم اما از کودکان در زباله‌گردی استفاده می‌کنیم. تا انتخابات دو سال دیگر مانده اقدامات انتخاباتی را برای دو سال دیگر نگه دارید!  وی یادآور شد: به ما گفته‌اند زاکانی را استیضاح نکنید تا مدیریت باثبات بماند.