رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، گفت: پیرو بارندگی‌های اخیر و خسارت‌های سنگین نزدیک به ۲میلیارد متر مکعب آب را در منطقه‌ای که کمبود آب آشامیدنی وکشاورزی دارد از دست دادیم که این امر نیاز به برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت دارد. به گزارش ایسنا، محمدجواد عسکری افزود: با اجرای طرح آبخیزداری به صورت چاه نیمه‌ها حداقل در ۱۵منطقه جنوب این استان باعث جلوگیری از فرسایش خاک و هدر رفت مدیریت آب خواهد شد.