مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران به حضور خودروهای مسئولان در خطوط ویژه تهران انتقاد کرد. مهدی بابایی، در جلسه دیروز شورای شهر، گفت: استفاده از خطوط ویژه متاسفانه در میان مسئولان افزایش پیدا کرده، از پلیس راهنمایی و رانندگی می‌خواهیم از صدور این نوع مجوز که کم هم نیست خودداری کند. مسئولان هم اگر می‌بینند ترافیک آنها را اذیت می‌کند، از خطوط بی‌آرتی و مترو استفاده کنند.