یک پژوهشگر تعلیم و تربیت گفت:طبق آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ در کشور که ۷ سال پیش انجام شد، یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر دختر مجرد در رده سنی ۳۰ تا ۵۰ سال داشتیم و ۵۰۰ هزار دختر بالای ۴۰ سال بودند. به گزارش باشگاه خبرنگاران خدیجه زارعی افزود: آمار دختران مجرد در روستاها به نسبت جمعیت دو برابر بوده است. این آمار بدان معناست که اگر برای کل کشور تجرد قطعی ۴ بود، برای جمعیت شهری ۳ و برای جمعیت روستایی ۵ بوده است.