رئیس کمیته ایمنی شورای شهر اظهار داشت: ساختمان در زمان دریافت پایان کار، سیستم اعلام اطفای حریق داشت؛ اما در زمان حادثه این سیستم‌ها فعال نبود. مهدی بابایی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: رئیس بیمارستان قطعاً از ناایمن بودن ساختمان مطلع بوده است. نه سیستم اعلام حریق، نه سیستم اطفاء فعال هیچیک در این بیمارستان فعال نبوده است. کپسول هم به اندازه کافی در بیمارستان وجود نداشته است. تمام این موارد نشان‌دهنده اهمال‌کاری است. ساختمان بیمارستان گاندی، سال ۸۸ مجوز تخریب و نوسازی دریافت کرده و سال ۹۲ نیز عملیات ساختمانی  پایان یافت.