رییس مرکز عملیات سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: با توجه به دستور قضایی ، همکارانم ملزم و موظف هستند به محض مواجه شدن با اشرار در حین ارتکاب جرم به آنها شلیک کنند. به گزارش ایرنا، سرهنگ سعید راستی اظهار کرد: عزم قوه قضاییه و پلیس بر این است که اراذل و اوباش یا افرادی که با استفاده از سلاح اعم از سرد و گرم برای مردم مزاحمت ایجاد کرده و باعث رعب و وحشت شهروندان می‌شوند، برخورد جدی 

داشته باشد.