شهردار تهران درباره وجود برخی تصاویر نامتعارف بر روی مزار افراد گفت: گذاشتن تصویر نامتعارف بر روی مزار افراد ممنوع است و اگر جایی هم این اقدام صورت بگیرد حتما تذکر خواهد گرفت. علیرضا زاکانی افزود: مزار مرحومین باید دارای رعایت شرعیات باشد.