ظهر دیروز ماموران پلیس اماکن تهران شهر کتاب مرکزی را به دلیل آنچه عدم رعایت مقررات صنفی و وزارت کشور خوانده شده، پلمب کردند. به گزارش شیکه شرق، دلیل این اقدام، عدم رعایت مقررات صنفی و دستورات وزارت کشور عنوان شده اما در گزارش ماموران، حضور بی‌حجاب مشتریان در این محل به عنوان دلیل پلمب شهر کتاب مرکزی قید شده است.