مدیر کل دفتر حفاظت خا ک و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی گفت: فرسایش خاک در ایران تقریباً معادل ۲ تا ۲.۵ برابر آسیا و ۵ تا ۶ برابر میانگین جهانی است. محمد نیازی افزود: با اجرای عملیات آبخیزداری می‌توان تا 50 درصد از فرسایش خاک در کشور جلوگیری کرد.