کانال تلگرامی کارزار معلولان از تجمع اعتراضی تعداد از افراد دچار معلولیت مقابل دفاتر سازمان بهزیستی در استان‌ها و شهرهای کرمانشاه، اردبیل، خوزستان، تفرش خبر داد. براساس این خبر، این افراد «در اعتراض به عدم اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان» دست به تجمع زده‌اند که شامل پرداخت کمک‌هزینه معیشتی به معلولان شدید و خیلی شدید به میزان حداقل دستمزد سالانه» است.