معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: دو تن از ماموران پلیس در عملیات مبارزه با سودا گران مرگ آسمانی و یک نفر از کارکنان مجروح شد. به گزارش ایسنا، سرهنگ علی اکبر حیدری بیان کرد: سروان «حسن طاهری» و استواریکم «سجاد زارع مقدم» هنگام انجام ماموریت و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در محور نهبندان به بیرجند جانباختند و همچنین ستوان یکم «رستم تنگسار» مجروح و به بیمارستان منتقل شد.