نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور را موظف کردند تا در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کند.  به گزارش ایسنا، توسعه فرآیند الکترونیکی در انتخابات‌های بعدی مجلس منوط به درنظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و موافقت شورای نگهبان است و وزارت کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رای، کلیه فرآیند‌ها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت و به تایید شورای نگهبان برسد.