محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس گفت: طبق آمارها منطقه شمال تهران و ۷ استان برخوردار کشور کمترین میزان تولد را دارند. به گزارش ایسنا، همچنین علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار گفت: در حال حاضر حدود ۴۴ درصد از جمعیت کشورمان را میانسالان تشکیل می‌دهند و با توجه به هشدارهای جمعیت‌شناسان تا سال ۱۴۲۰ و بلکه زودتر از آن نرخ رشد جمعیت ایران به صفر می‌رسد.