واکنش وزیر کشور


به پیامک تذکر حجاب

وزیر کشور درباره حجاب و موضوع ارسال پیامک تذکر حجاب، گفت: رعایت حجاب یک امر قانونی است و اساس قوانین باید رعایت شود. به گزارش ایسنا، وحید احمدی با بیان اینکه برخی لباس‌های ناهنجار و نامناسب می‌پوشند یا احیانا کلا حجاب ندارند که این افراد باید رعایت کنند. اینها دختران و عزیزان ما هستند، اما باید قانون را رعایت کنند.