معاون دانشگاه تهران گفت: گاهی بیش از دانشجویانی که مشکلی ندارند، برای همین دانشجویان معترض وقت می‌گذاریم. در مجامع رسمی هم این ایده‌ را مطرح می‌کنم که از این دانشجویان مراقب و محافظت شود. به گزارش ایلنا، هادی بهرامی احسان توضیح داد: اگرچه این دانشجویان ممکن است خطا کرده باشند یا رفتاری نادرست کرده باشند و به نوعی آسیب زده باشند، اما نباید آن‌ها را رها کرد، چرا که فرزندان ما هستند. در مجامع رسمی هم این ایده‌ را مطرح می‌کنم که از این دانشجویان مراقب و محافظت شود. به آنها مشاوره داده شود و حمایت شوند.