رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره قطع درختان تذکر داد و گفت: خشک شدن و قطع درختان متاسفانه با مسامحه و یا سوءاستفاده برخی افراد به یک رویه تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی دیروز در جلسه شورا درخصوص ارائه حکم برائت برای خاطیان نیز تذکر داد و از رئیس قوه قضاییه خواست تا در این خصوص به داد مردم تهران برسد.