رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت از حذف دو واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا از سبد واکسیناسیون ایران به دلیل پایان تاریخ مصرف محموله‌های موجود،‌ خبر داد. سیدمحسن زهرایی گفت:  اکنون هفت نوع واکسن در مراکز در اختیار مردم است.