مدیرکل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به هزار کودک و نوجوان دارای معلولیت یا نیازمند درمانِ بی‌سرپرست یا فاقد سرپرست موثر که در مراکز بهزیستی به سر می‌برند، گفت: متقاضیان اندکی برای فرزندخواندگی این کودکان اعلام آمادگی ‌کرده‌اند، اما با توجه به زمان نسبتا طولانی برای پذیرش سرپرستی کودکان، سازمان این امکان را برای متقاضیان کودکان بالای پنج سال و همچنین کودکان دارای معلولیت یا نیازمند درمان قائل شده‌ که خارج از نوبت به تقاضای آنان رسیدگی کند. سعید بابایی، با اشاره به اینکه هر ساله حدود 2هزار کودک به فرزندخواندگی به خانواده‌ها سپرده می‌شوند، به ایسنا گفت: این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۳۱ هزار خانواده در فرآیند فرزندخواندگی به سر می‌برند؛ به عبارتی دیگر در ازای هر کودک قابل واگذاری برای فرزندخواندگی بیش از ۱۵ خانواده اعلام آمادگی کرده‌اند، اما در مورد کودکانی که دارای معلولیت یا نیازمند درمان هستند، وضعیت به این گونه نیست.