مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: حکم«حبس»، «تبعید از شهر» و «انفکاک از خدمت»  معلم خاطی در فردوس که مرتکب آزار جنسی دانش‌آموزان شده بود، توسط آموزش و پرورش خراسان جنوبی صادر شده و منتظر حکم قطعی دادگاه هستیم.

به گزارش ایسنا،‌ سید علیرضا موسوی نژاداظهار کرد: در مورد خبر آزار جنسی دانش‌آموزان دبستانی توسط معلم مرد ۵۵ ساله فردوسی، با نهایت تاسف زمانی که خبر را شنیدیم از طریق هیات تخلفات آموزش و پرورش و دادگستری شهرستان پیگیری کردیم و همان زمان فرد خاطی بازداشت شد.