مدیرکل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی با بیان حساس و مهم بودن موضوع فرزندخواندگی گفت: زمان در تمامی ابعاد این موضوع باید به حداقل برسد.

سعید بابایی در جلسه هماهنگی صدور شناسنامه و مراحل فرزندخواندگی فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست؛ خاطرنشان کرد: صدور شناسنامه سبب جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است که مستقیم به فرزندان بی‌سرپرست و بد سرپرست وارد می‌شود.