عضو شوراى شهر تهران، گفت: بازار تهران ناایمن است و هیچ موقع هم ایمن نمى‌شود؛ شاید بتوان گفت زمانى امنیت آن مناسب مى‌شود که در مرحله اول تخلیه و هیچ فردی در آن جا حضور نداشته باشد. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ احمد صادقى افزود: بازار تهران یکى از ناایمن‌ترین مجموعه‌هاى شهر تهران است و معابر بسیار تنگ و تاسیسات فرسوده داخل بازار تهران وجود دارد،انتقال افراد این بازار تنها راه ایمنى است. همیشه در تمامى ادوار تذکراتى داده شده اما طرح و لایحه جدیدى به شورا نیامده است. به گفته وی، بازار مجموعه ملى أست و تنها شهرداری وظیفه ایمن‌سازى ندارد و تمامى ارکان نظام باید به میدان بیایند.