معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: ۱۹ بیمارستان دولتی تحت پوشش این دانشگاه است که نیمی از آنها فرسوده بوده و نیاز به بازسازی دارد. به گزارش ایرنا، نادر توکلی در یک نشست خبری، با بیان اینکه این بیمارستان‌ها اغلب دارای قدمت بالا و بسیار فرسوده هستند، افزود: نیاز است بخش‌های مختلفی از این بیمارستان‌ها نوسازی شوند، تاکنون بیمارستان‌های فیروزگر و  فیروزآبادی بازسازی شده‌اند و اکنون نیز بخشی از ساختمان حضرت رسول اکرم تخلیه شده و تجهیزات و تخت آنها در سایر مراکز درمانی جایگزین می‌شوند.