هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی امتیاز فرزند در جذب اعضای هیأت ‌علمی را براساس ابلاغیه جمعیتی رئیس‌جمهور مصوب کرد. همچنین بر اساس این مصوبه در صورت تساوی امتیازات طبق فرم بررسی صلاحیت عمومی، اولویت با فرد متأهل است.

به گزارش مهر، در بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت هیأت ‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در ازای تأهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به امتیازات صلاحیت عمومی افزوده می‌شود.