مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر گفت: تاکنون ۳۶۷ نوع بیماری نادر در کشور شناسایی شده است.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا ادراکی افزود: براساس این انواع تاکنون ۳ اطلس مصور و رنگی بیماری‌های نادر جهت گروه درمان چاپ شده است.