رییس مرکز اورژانس تهران از مسمومیت ۴٢ نفر در یک خوابگاه دانشجویی خبر داد و گفت: از تعداد کل دو نفر در محل درمان و ۴٠ نفر به بیمارستان منتقل شدند. یحیی صالح طبری در این باره اظهار کرد: این مسسمومیت احتمالا مسمومیت گوارشی بوده است، اما باید بررسی های بیشتر و تخصصی تر در این مورد صورت گیرد.