سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به بازدید از مجموعه‌های خودروسازی گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر به مسائل خودروسازی ورود کرده است.

به گزارش ایلنا، سید علی خان‌محمدی گفت: مشکل ما در بحث خودروسازی بحث قطعات است و ستاد در این زمینه ورود کرده است همچنین مطالباتی در زمینه‌های مرتبط با وزارت صمت، ورزش، ارشاد داشتیم. در حوزه قطعات رانت وجود دارد، یعنی محدود کردن واردات قطعات توسط چند شرکت باعث بروز مشکل می‌شود نیاز است که هم دستگاه قضایی ورود کند و هم وزارت صمت اهتمام جدی داشته باشد تا این مسئله حل شود.