دادستان کل کشور گفت: افرادی که روزه نیستند باید از تظاهر به روزه‌خواری خودداری کنند.به گزارش ایرنا، محمدجعفر منتظری همچنین خواستار برخورد نیروی انتظامی با افرادی شده که در ماه رمضان در ملاعام روزه‌خواری می‌کنند.دادستان کل کشور در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد: کسانی که به هر دلیل روزه نیستند باید از تظاهر به روزه‌خواری خودداری کنند و در صورت ارتکاب تحت عنوان اقدام به جرم مشهود با آنان برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

دادستان کل در ایران روزه‌خواری در خودروی شخصی را هم غیرقانونی خوانده و گفت: از آنجا که اتومبیل حریم خصوص تلقی نمی‌شود تظاهر به روزه‌خواری در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود.