شامپانزه ۴ ساله باغ‌وحش ارم در درگیری با دیگر شامپانزه‌ها در کشور کنیا کشته شد.

باران ۶ ماه پیش برای زندگی در جمع هم‌نوعانش به کنیا منتقل شده بود. او پس از قرنطینه اولیه، در مکانی در قفس شامپانزه‌ها بدون ارتباط فیزیکی با آن‌ها نگهداری می‌شد تا پس از ایجاد دوستی، به جمع آنها برود.اما چند روز پیش قفل قفس را شکسته و وارد قفس شامپانزه‌ها شد. آن‌ها هم همگی بر سر او ریخته و حسابی کتک‌اش زدند. با اینکه مسئولان و پزشکان آنجا مداخله کرده و باران را بیرون کشیدند، اما شدت جراحات باعث مرگ او شد.

پس از انتشار خبر کشته شدن شامپانزه‌ای که از ایران به کنیا فرستاده شده بود، ایمان معماریان، دامپزشک «باران» گفت: کنیا گفته او در ِ محل را باز کرده و به دست شامپانزه‌های بالغ کشته شده، اما باران توانایی باز کردن در را نداشت و در باز بوده و یتیم‌خانه کنیا باید عذرخواهی کند.