رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ بار دیگر از برخورد قاطع پلیس با مراکز قمار و فساد خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ پیام کاویانی، درباره اینکه آیا مشابه طرحی که اخیرا پلیس امنیت برای برخورد با مراکز قمار در تهران اجرا کرد، دوباره اجرا خواهد شد یا خیر، گفت: ما به عنوان پلیس طرحمان مقابله با مراکز جرم و فساد است و مستمرا این طرح ادامه خواهد داشت.