سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اردوی راهیان نور، پس از دو سال برقرار شد، گفت: برگزاری هرگونه اردوی راهیان نور باید با هماهنگی کامل مرکز کنترل اردویی انجام شود و مجوز های لازمه قبل از برگزاری دریافت شود.