دبیر شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به سوءاستفاده از سهمیه مناطق محروم در کنکور گفت: عده‌ای از سهمیهِ مناطق محروم در کنکور در قانون سوءاستفاده می‌کنند.

محمود امانی طهرانی به ایلنا گفت: این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد تا جلوی آن گرفته شود.