وزیر علوم گفت: تعداد صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها رو به افزایش است. محمدعلی زلفی‌گل در حاشیه مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ادامه داد: با توجه به این که جمعیت دانشجویی در کشور کاهش پیدا کرده است، امسال حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌ها خواهیم داشت.