رییس سازمان نظام پزشکی در توئیتی از تحدیدکنندگان ورود واکسن به شدت انتقاد کرد.

محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در توئیتی نوشت: امروز رکورد ابتلا و مرگ کرونا شکست، در حالی که تعداد تست انجام شده کاهش و آمار واقعی بسیار بیشتر از موارد اعلام شده است.

‌مورتالیتی در کشورهایی که بدون محدودیت و مرزبندی، ملت را واکسینه کردند بسیار کاهش یافته. آیا آنهایی که برای تحدید ورود واکسن بیانیه دادند امروز پاسخگو هستند؟