رییس سازمان زمین شناسی گفت: متاسفانه به دلیل کم کاری‌هایی که انجام می‌شود، آب‌های کارستی که به ویژه در مناطق مرزی هستند، متاسفانه به کشورهای همجوار می‌روند.

علیرضا شهیدی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه آب‌های کارستی دارای کیفیت بالایی هستند، نباید به هیچ عنوان برای امور کشاورزی مصرف شوند و تنها برای آب شرب باید از آنها بهره‌برداری کرد.

سنگ‌های کربناته در اثر درز و شکاف و انحلال در طول زمان دارای فضاهای خالی و حفره‌هایی می‌شوند که به این پدیده «کارست» و به آبی که درون این سنگ‌ها جمع می‌شود، «آب کارستی» می‌گویند.