در حالی که ‌به گزارش وزارت بهداشت مجموع واکسیناسیون انجام شده در ایران ۸ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۴۰۶ دز اعلام شده است و از این تعداد ۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۲۱ دز مربوط به دز دوم بود

دیروز رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی از وضعیت مدیریت کرونا گله و واکسیناسیون را قطره‌چکانی توصیف کرد.

حمید عمادی، رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی گفت: در حال حاضر شرایط بیمارستان‌ها خوب نیست، به طوری که تقریبا تمام بیمارستان‌های شهر تهران اشباع شدند.