محمد مالی روزنامه نگار اهواز در توئیتر خود ضمن منتشر کردن این تصویر نوشت: سهم کودکان جفیر از زندگی، شادی در کنار تانکرهای آب است. در حالی که میدان نفتی جفیر روزی ۷میلیون فوت مکعب گاز و۵۰هزار بشکه تولید نفت دارد و ذخیره درجای نفت در آن، ۲میلیارد بشکه برآورد شده است. حتی درآمد یک روز تولید نفت و گاز این منطقه را هم برای خودشان هزینه نکردیم! این عدالت نیست.