معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: یکی از مشکلات کشور که به آن بی توجهی شده بحث جنسیت است، یعنی تقریبا به صورت میانگین از هر ۱۲۲ مرد متقاضی ازدواج، ۱۰۰ خانم آماده به ازدواج داریم و فرزندان دختر ما رو به کاهش هشدار دهنده هستند. به گزارش ایلنا، محمدمهدی تندگویان گفت: آمار مهاجرت هم در ازدواج تاثیر گذاشته است و اگر دختران هم نسبت به مهاجرت اقدام کنند تاثیر بدتری در ازدواج خواهد گذاشت.