فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با مأموری که اقدام به رفتار ناشایست با سالمندان در یک مرکز تزریق واکسن کرده بود خبر داد و از مردم نیز عذرخواهی کرد. به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی گفت: ده‌ها مرکز تزریق واکسن در سراسر پایتخت و همچنین کشور مشغول فعالیت هستند که نیروی انتظامی که نسبت به تأمین نظم و انضباط در آن اقدام کرده است. متأسفانه در این مورد ممکن است مأمور اشتباهی کند که ما با آن برخورد خواهیم کرد، کما اینکه با مأمور خاطی در این پرونده نیز برخورد لازم انجام شده است.