معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: در استان تهران با عدم تعادل و توازن مواجه هستیم.  به گزارش ایسنا، شهرام عدالتی بیان کرد: شهر تهران در حال زنانه و پیر شدن است به شکلی که نسبت زنان به مردان در تهران بیشتر است. به گفته او، در پیرامون تهران موضوع بالعکس است به شکلی که پیرامون در حال مردانه و جوان شدن است.