پژوهشگر اعتیاد اظهار کرد: در ایران به دلیل عدم آشنایی نوجوانان و جوانان از مخاطرات این ماده و کنجکاوی که همانا قدم اول افتادن به دام اعتیاد است، متأسفانه تعداد قابل‌توجهی از نوجوانان به استعمال گل می‌پردازند. به گزارش رکنا، هومن منشئی، گفت: میزان اطلاعاتی که به جوانان در مورد اعتیاد می‌دهیم، ناقص است، جوانان ابراز می‌کنند که با یکی دو بار مصرف کردن سیگار یا هر ماده دیگری، اتفاقی ازنظر جسمی و روانی در آن‌ها نمی‌افتد.