رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور گفت: ٧٠ درصد جمعیت کشور زیر ٧٠٠ مترمکعب آب تجدیدپذیر خواهند داشت و این یعنی اینکه کشور به مرحله ورشکستگی آب رسیده است. به گزارش ایرنا، عیسی کلانتری گفت: ٣٠ سال بین ١٣٠ میلیارد متر مکعب در سال آب داشتیم که آن را به ٩٠ میلیارد مترمکعب رساندیم و به نظر می‌رسد امسال به ٨٠ میلیارد متر مکعب برسد.