رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی از رونمایی گزارش وضعیت فقر و نابرابری کشور در دو دهه گذشته خبر داد. به گزارش ایسنا، روزبه کردونی با اشاره به اینکه در این گزارش وضعیت فقر در کشور طی سال‌های متوالی با روش محاسبه واحد انجام پذیرفته است گفت: ابعاد گوناگون فقر (شدید، درآمدی و چندبعدی) مطالعه شده است.  او اضافه کرد: این مطالعه نشان می‌دهد درحالی‌که جمعیت زیرخط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵درصد رسیده بود اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافت.