مدیرکل توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت۹۰۰مرکز غیردولتی تحت نظارت این سازمان گفت: واکسیناسیون کلیه مراکزتوانبخشی ومراقبتی اعم از سالمندان و افراد دارای معلولیت۳۰ هزار و ۳۸۱ نفر را شامل می‌شود به آن معنا که ۴۲.۷ درصد ساکنان مراکز این سازمان واکسن کرونا دریافت کردند. به گزارش ایرنا، مصطفی سراج گفت: در مقایسه تطبیقی استان‌ها، بیشترین واکسیناسیون انجام شده، مربوط به استان مازندران با ۷۴.۳ درصد و کمترین میزان واکسیناسیون انجام شده مربوط به استان قم با ۱۳ درصد است.