مدیرکل مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی کشور گفت: بررسی‌های سامانه خودارزیابی روان‌شناختی نشان می‌دهد در شش ماه اول شیوع کرونا ۹تا ۱۱درصد استرس، اضطراب و افسردگی شدید و متوسط گزارش‌شده و اکنون این رقم به ۱۶درصد افزایش‌یافته است. به گزارش ایسنا، بهزاد وحیدنیا،  فشارهای روانی به‌ویژه سوگ‌ گسترده ناشی از بحران کرونا و پیامدهای آن و تغییرات اقتصادی و اجتماعی و افزایش‌گرانی و بیکاری از دلایل این امر برشمرد .