هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، الزام تأمین اجتماعی به برقراری مستمری برای بازماندگان نوادگان اناث با پدربزرگ مشمول قانون کار را صادر و اعلام کرد. به گزارش ایرنا، دیوان عدالت اداری اعلام کرد، این قانون، موخر و حاکم بر بند ۲ ماده ۸۱ و ۸۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب (۵۴/۴/۳) که مستمری بازماندگان را بدون ذکر نوادگان اناث صرفاً متعلق به فرزندان دانسته است، محسوب می‌شود و بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب (۹۱/۱۲/۱) نیز که مقرر می‌دارد فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر از کمک‌هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند، مؤید این موضوع است، بنابراین با توجه به اینکه مواد قانونی یادشده تمامی مشمولین قانون تأمین اجتماعی را به‌طور مطلق بیان کرده و پدربزرگ شکات در ما نحن فیه مشمول قانون کار، شاغل غیردولتی و مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده‌اند، بنابراین مشارالیهم با توجه به نداشتن شوهر و شغل، مستحق بهره‌مندی از مستمری بازماندگان پدربزرگ خود خواهند بود.