عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه دیوار 400 ساله تهران در ضلع جنوب‌غربی بازار در حال نابودی و تخریب است، گفت:‌ حفظ این اثر تاریخی از بسیاری از پروژه‌های پایتخت مهم‌تر است. به گزارش فارس، احمد مسجدجامعی ادامه داد:‌ این دیوار در حصارکشی عصر ناصری نابود شد و فقط بخشی از آن در ضلع جنوب‌غربی بازار تهران باقی‌مانده است که در حال حاضر در آستانه تخریب قرارگرفته است.