مدیرکل محیط ‌زیست استان  کرمان گفت: شکارچیان فقط به‌دنبال تفریح نیستند و به دنبال گران شدن گوشت، شاهد افزایش شکار به‌عنوان کسب درآمد و ارتزاق هستیم. به گزارش فارس، مرجان شاکری بیان کرد: کرونا موجب بیکاری طیفی از شکارچیان و ترغیب آنها به شکار شد و لازم است اشاره کنم که شکارچیان فقط به‌دنبال تفریح نیستند و به عنوان کسب درآمد هم به آن نگاه می‌کنند.