عیسی فرهادی، فرماندار تهران با تاکید بر اینکه زیست شبانه در تهران با وجود کرونا معنا ندارد بررسی این طرح را نیز منوط به اتمام وضعیت کرونایی در تهران دانست. محسن هاشمی هفته گذشته در خصوص بررسی دوباره طرح زیست شبانه در شورا گفته بود: براساس مصوبات چند نقطه در شهر که دچار شب مردگی هستند و فضای مناسبی محسوب می‌شوند انتخاب شدند و بیشتر اهداف فرهنگی دراین موضوع پیگیری می‌شود.

تا از این طریق کسانی که دیر می‌خوابند بتوانند از این فضاها استفاده کنند و بتوانند عمده وقت خود را با خانواده بگذرانند تا به این ترتیب هم شب مردگی در این نقاط از بین برود و هم فضای اجتماعی شهر تثبیت و افزایش پیدا کند.