رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تصویب مصوبه مربوط به زیست شبانه یا تهران بیدار در شورای شهر گفت: این مسئله علاوه بر اهداف فرهنگی شب مردگی را از تهران دور می‌کند. به گزارش فارس، محسن هاشمی اظهار کرد: تصویب لایحه تهران بیدار و زیست شبانه به صورتی انجام گرفت که هم به اهداف موردنظر فرهنگی دست می‌یابیم و هم زندگی مردم با اجرای این طرح و لایحه‌ها دچار آسیب نخواهد شد.