رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه ویروس کرونا باعث افزایش تقلب در بین دانشجویان شد، گفت: پاندمی کرونا باعث شد که تقاضا برای رشته‌های علوم پایه و پزشکی افزایش‌یافته و تقاضا در برخی رشته‌ها کاهش پیدا کند . بنابراین امتحانات پایان‌ترم نباید ملاک گزینش دانشجویان می‌شد. به گزارش ایسنا، دکتر محمود نیلی احمدآبادی افزود: تأثیر پاندمی باعث کاهش علاقه‌مندی دانشجویان، کپی کاری، افزایش تقلب و روی آوردن دانشجویان جهت استفاده از خدمات شرکت‌ها برای شرکت در امتحانات شد.